top of page

סדרת שטח ואתגר עם נוער קצה– בועה או תהליך


תקציר פרסום:

תקציר לכנס טבע, שטח ואתגר ה-3

הסדרה הועברה בפנימיה סגורה הנותנת מענה לנוער קצה – נוער שאין מסגרת אחרת שמתאימה לו וזקוק לתמיכה וסיוע פסיכולוגי ורפואי. בפנימייה זו כלל החניכים היו פוסט-אשפוזיים, חלקם היו נפגעי הטרדה מינית.

מטרות הסדרה שגובשו עם הפנימייה היו בניית קבוצה, שיפור יכולות החניכים לקשור קשרים, והגברת תחושת המסוגלות. מטרות אלו הנחו את תכנון הסדרה שגובשה על פי מודל Self Determination Theory (Deci & Ryan, 1985). הסדרה נבנתה משני שלבים עיקריים, שלב בניית הקבוצה ושלב ממוקד פרט. שלב בניית הקבוצה התמקדה ביצירת מסגרת קבוצתית אשר תתמוך בפרט לשלב השני.

התכנים נבנו ע"פ מודל ההר שפיתחנו המשלב רצף שיאים הולכים ומתגברים ששיאם היה מסע בן יומיים במדבר. בין הפעילויות כללו פארק חבלים גבוה ונמוך, מספר מפגשים בדיונות, אופניים, מסעון המשלב בישולי שדה.

הרקע המורכב של הנערים השאירה אותם בנקודה נמוכה בסקאלת המניעים ע"פ תאוריית SDT, על כן נדרש תהליך ממושך להביא אותם ליכולת עבודה אינטימית המאפשרת התקדמות. לדוגמא, כלים ליצירת אמון כוללים שימוש במגע פיסי במהלך הפעילות. בגלל הרקע של הנערים, נדרשו ששה מפגשים עד שיכלו להתגבר על חסם זה לרבות גיבוש מערכת נורמות וחוקים אשר תכיל את המגע בלי לפגוע בחוקי הפנימייה.

שילוב עבודת צוות הפנימייה בכלל הפעילויות הייתה קרדינאלית. שילוב זה אפשר לתהליכים שהחלו במהלך המפגשים להמשיך לחיים בפנימייה. כמו כן, צוות ההדרכה ראה את החניכים באור חדש והבין את יכולותיו. התדמית החדשה של הנערים בעיניי הצוות שוקפה אל החניכים וכך הערך הטיפולי זכה להגברה משמעותית ותהליכית (Barrett-Lennard, G. T, 1962). הבטחון החדש של הצוות אפשר הרחבת מעגל הפעילויות בחיי השגרה של הפנימייה.

Comments


bottom of page